Adverteren of een persbericht?
Nieuws.Social

[Cijfers] FreelanceMarktIndex: Toename vraag naar freelancers versnelt in 2e kwartaal 2018

 

Portal Freelance.nl onderzocht de verwachting ten aanzien van de toe- of afname van (freelance) werk. Voor het begin van elk kwartaal benadert Freelance ruim 250 opdrachtgevers en vraagt hen of ze meer, minder of hetzelfde aantal opdrachten verwachten aan te bieden aan freelancers en ZZP-ers de komende 3 maanden. Ongeveer 50% (!) van de opdrachtgevers werkt mee aan het onderzoek. De bereidheid om mee te doen blijkt tevens uit het feit dat we 90% van de respondenten volgend kwartaal weer om hun mening mogen vragen. De FreelanceMarktIndex© (FMI) toont een positief beeld. In 2018 blijkt de vraag naar tijdelijk werk niet alleen toe te nemen, maar groeit deze zelfs!

De FMI komt aan het begin van het 2e kwartaal 2018 uit op een score van 121,6. Het hoogste punt sinds de start van de metingen. Vorig kwartaal stond de FMI op 117,5. Bij een score van 100 wordt er geen groei verwacht. Een score van 121,6 geeft derhalve heel duidelijk aan dat de komende drie maanden wederom een flinke groei te verwachten is.

De analyse van de groeiverwachting

CBS: De conjunctuurindicator van het CBS staat hoog met een stand van 12,6, een niveau wat gedurende heel 2018 al standhoudt. Eind 2017 stond deze deelindex op 9,0. De dienstverlenende sector is derhalve vol vertrouwen dat de huidige hoogconjunctuur de komende periode intact blijft.

ABU: De urenontwikkeling volgens de ABU in periode 2 van 2018 laat over het algemeen nog wel een stijging zien van 4,9%, maar onderliggend is de trend dalend. Zo valt de groei in de industrie terug van 14,9% eind 2017 naar 9,4%. Nog steeds indrukwekkend maar desalniettemin een fors afnemende groei. De urenbesteding van technisch personeel laat een vergelijkbaar beeld zien. De groei van 12,7% eind 2017 valt terug naar 8,0%. De vraag naar administratief personeel slaat volgens de ABU-cijfers om naar een krimp met 2,9%.

Freelance.nl

De verwachtingen van de opdrachtgevers op Freelance.nl zijn uitgesproken positief. Slechts 7% verwacht een krimp in het aantal opdrachten. De belangrijkste reden voor die krimp is dat bedrijven steeds meer een voorkeur hebben om personeel in vaste dienst te nemen. Eigenlijk ook een bevestiging van het goede economische klimaat. Zo’n 38% verwacht het huidige hoge niveau van opdrachten vast te houden, en maar liefst 55% van de opdrachtgevers verwacht het komende kwartaal verdere groei. De belangrijkste redenen voor deze verdere groei zijn de nog steeds aantrekkende economie, de observatie dat veel mensen – soms gedwongen – de overstap maken naar het ondernemerschap, kennistekort, en in het verlengde daarvan is expertise en specialisme steeds vaker nodig. Daarnaast een niet toevallige reden: personeel vinden is lastig.

Redenen voor groei:

  • Bedrijf groeit of breidt uit
  • Economie trekt nog steeds aan
  • Intermediairs zien aantal opdrachten vermeerderen
  • Loondiensters worden tot zelfstandigen gedwongen
  • Veel mensen maken stap naar ZZP-er
  • Kennistekort, nieuw type klant
  • Specialisme / expertise is steeds vaker nodig
  • Personeel vinden is lastig

Redenen voor krimp:

  • Inhuur via uitzendbureau’s (i.p.v. intermediairs)
  • Bedrijven willen kennis weer in huis halen / houden

Observaties

Ondanks blijvende politieke perikelen rondom de wet DBA en ZZP’ers, zijn er zowel conjunctureel als structureel continu signalen die wijzen op groei. Wij verwachten dat deze groei het komende jaar aanhoudt, ondanks dat het herstel van de economie al langere tijd duurt. Schaarste aan goed personeel is momenteel een relevant criterium om freelancers in te huren. Daarnaast zien we dat bedrijven zich meer en meer richten op flexibiliteit en partnerships op projectbasis. Dit sluit goed aan bij de trend op de arbeidsmarkt waarbij naast een belangrijke vaste kern, flexibiliteit en maatwerk steeds belangrijkere componenten worden.

Over de FreelanceMarktIndex©

De marktindex voor tijdelijk werk wordt elk kwartaal samengesteld door Freelance.nl: met ruim 300.000 geregistreerde gebruikers het grootste platform voor tijdelijk werk in Nederland. De FMI weerspiegelt de ontwikkeling van tijdelijk werk in Nederland en heeft voorspellende waarde voor de komende drie maanden.

De FMI is valide en betrouwbaar door de integratie van recente feiten en belangrijke verwachtingsindicatoren: (1) de conjunctuurindex van de komende drie maanden voor commerciële dienstverlening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (2) de recente ontwikkeling van de gewerkte uren ten opzichte van een jaar geleden volgens de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU),  en (3) de verwachtingen van circa 150 opdrachtgevers die actief zijn op Freelance.nl en meewerkten aan een telefonische enquête. 

 

Via: Freelance.nl

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.